ALGEMENE VOORWAARDEN TIEMAN JUWELIERS

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, met name inzake edelmetaal, met name goud, met name sieraden van goud (`aankoopobject`), tussen u als verkoper (`verkoper` of `u`)en de aankoper TIEMAN JUWELIERS, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 69373140 , Statutaire Naam; Tieman Juweliers , gevestigd; G.J. van Heekstraat 110, 7521 EH, Enschede, Nederland.
1.2 Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ook niet indien TIEMAN JUWELIERS de toepassing hiervan niet specifiek uitsluit.

Artikel 2: Definities
2.1 `Koper` - TIEMAN JUWELIERS, `Verkoper` of `u` - De partij vermeld in de inkoopverklaring zijn verkoper/leverancier

Artikel 3: Voorwaarden inname en inkoop op locatie
3.1 Verkoper verklaart wettig en enig eigenaar van de aangeboden en/of de te verwerken goederen/materialen te zijn of op zijn minst voldoende beschikkingsbevoegdheid te bezitten over hetgeen hij/zij inbrengt. TIEMAN JUWELIERS kan naar eigen goeddunken om een eigendomsbewijs of bewijs van beschikkingsbevoegdheid vragen.
3.2 Verkoper dient minimaal 18 jaar oud en volledig handelingsbekwaam te zijn. Indien verkoper iets aanbiedt voor verwerking en/of inkoop dan wel ter verkoop in consignatie is legitimatie verplicht.
3.3 Verkoper verklaart dat de aangeboden goederen niet afkomstig zijn van een handeling die in strijd is met de wet, met name niet van een criminele handeling, ook niet hiermee verband houdend en evenmin dat met de verkoop ervan een dergelijke handeling beoogd wordt.
3.4 Indien contante betaling plaatsvindt, wordt dit genoteerd in het inkoopregister. Het inkoopregister zal worden overhandigd aan de daartoe bevoegde instanties indien hierom gevraagd wordt.
3.5 TIEMAN JUWELIERS behoudt zich het recht voor te bepalen of een transactie contant of per bank geschiedt, ook wanneer het geen ongebruikelijke transactie betreft, welke overigens conform de Wet als ongebruikelijke transactie altijd gemeld zullen worden.
3.6 TIEMAN JUWELIERS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongeoorloofde praktijken van een leverancier.
3.7 Inkoop van edelmetalen geschiedt tegen de dagkoers van inname datum. Afhankelijk van gewicht, verontreiniging en samenstelling wordt bekeken of het materiaal direct dan wel pas na verwerking en/of analyse wordt ingenomen.
3.8 Verkoper verbindt zich definitief en onomkeerbaar aan verkoop middels het tekenen van een inkoopverklaring, welke tevens het bewijs van uitbetaling is voor TIEMAN JUWELIERS in geval van contante betaling.
3.9 Verkoper handelt in deze zaak niet bedrijfsmatig, maar uitsluitend als privé persoon. Indien verkoper bedrijfsmatig handelt dient hij/zij TIEMAN JUWELIERS hiervan op de hoogte te brengen .
3.10 Het object is niet belast met rechten van derden, met name niet met pandrechten, met het recht van vruchtgebruik en andere lasten en ook niet onderwerp van een vordering of geschil, ongeacht of in verband hiermee al dan niet een rechtszaak werd aangespannen.


Artikel 4: Inname goederen
4.1 TIEMAN JUWELIERS behoudt zich het recht voor goederen pas na verwerking en analyse in te nemen. Verkoper is gewezen op de kosten van specifieke analyse. Deze kosten worden doorberekend en in mindering gebracht op het totaalbedrag bij uitbetaling. Indien verkoper/leverancier alsnog besluit niet over te gaan tot verkoop van zijn/haar goederen/materialen, zal de analyse in rekening gebracht worden middels factuur. TIEMAN JUWELIERS behoudt zich het recht voor de ingenomen goederen niet vrij te geven alvorens de analysekosten zijn voldaan door opdrachtgever.
4.2 Bij specifieke analyse levert koper een analyserapport met waarden.

Artikel 5A: Aankoopobjecten
5.1 TIEMAN JUWELIERS koopt goederen, met name edelmetalen in de vorm van tweedehands sieraden, ten behoeve van het smeltproces dan wel ten behoeve van verkoop door bemiddeling, al naar gelang de wens van de klant, waarbij TIEMAN JUWELIERS zich het recht voorbehoudt artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren. De aankoopprijs van edelmetalen ten behoeve van het smeltproces wordt vastgesteld door TIEMAN JUWELIERS en is gebaseerd op het gewicht, het karaatgehalte (percentage edelmetaal) van de sieraden en niet op de veronderstelde waarde van het/een ongeschonden aankoopobject nog voor de veronderstelde waarde als opgemaakt in zogeheten taxatierapporten ten behoeve van verzekeringen. Daardoor kan het voorkomen dat de prijs die TIEMAN JUWELIERS u aanbiedt lager is dan de waarde die bij wederverkoop van het ongeschonden object zou kunnen worden gerealiseerd. TIEMAN JUWELIERS biedt de mogelijkheid uw sieraad in consignatie te nemen.
5.2 Verkoop in consignatie; opdrachtgever machtigt TIEMAN JUWELIERS te bemiddelen in de verkoop van omschreven goed(eren), conform overeengekomen duur en vastgestelde prijs. TIEMAN JUWELIERS zal geen kosten doorberekenen indien het goed niet binnen de overeengekomen termijn verkocht is. Ter vergoeding van de bemiddeling neemt TIEMAN JUWELIERS een percentage van de opbrengst ter courtage in, conform vooraf met opdrachtgever overeengekomene. Opdrachtgever verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van omschreven object en dat dit object niet van diefstal afkomstig is. TIEMAN JUWELIERS zal onmiddellijk aangifte doen bij bevoegde instanties indien blijkt dat het object (mogelijk) van diefstal / heling afkomstig is.
5.3 TIEMAN JUWELIERS koopt geen modesieraden of voorwerpen die geen edelmetalen bevatten.

Artikel 5B: Verkoopobjecten
5.1 TIEMAN JUWELIERS neemt geen artikelen retour met inachtneming van de Wet verkoop op afstand en daarbij behorende retourrechten
5.2 TIEMAN JUWELIERS verkoopt in opdracht van derden
5.3 TIEMAN JUWELIERS verkoopt uitsluitend occasion artikelen
5.4 TIEMAN JUWELIERS treedt uitsluitend op als bemiddelaar bij verkoop
5.5 Indien afgegeven wordt garantie onder voorwaarden gegeven voor een termijn van maximaal 6 maanden, waarbij bewust aangebrachte-, val- en waterschade zijn uitgesloten van garantie
5.6 Alle door TIEMAN JUWELIERS verkochte items worden volledig nagekeken, zonodig gerepareerd, gepolijst, gerestaureerd, gerhodineerd en in zeer goede conditie dan wel nieuwstaat geleverd
5.7 Alle door TIEMAN JUWELIERS aangeboden items zijn occasion sieraden / horloges. In een afgegeven garantie wordt de staat van het item bij verkoop meegenomen onder de voorwaarden van garantie. Eventuele reeds aanwezige schade / mankementen vallen buiten enige vorm van garantie. Koper wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat van het aangekochte artikel, welke ten allen tijde duidelijk door TIEMAN JUWELIERS wordt gecommuniceerd bij overdracht / verkoop.
5.8 Garantie wordt uitsluitend geboden indien specifiek aangegeven op factuur / aankoopbon
5.9 TIEMAN JUWELIERS zal zich altijd (ook zonder afgegeven garantie) inzetten voor oplossing(en)

Prijzen worden afgegeven onder voorbehoud van koerswijzigingen en typefouten

Artikel 6: Aansprakelijkheid/schadevergoeding
6.1 Verkoper vrijwaart TIEMAN JUWELIERS van alle aanspraken voortkomende of verband houdende met de met verkoper gesloten overeenkomst.
6.2 Verkoper vrijwaart TIEMAN JUWELIERS van alle aanspraken voortkomende uit of verband houdende met verzonden goederen per post. TIEMAN JUWELIERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die per post ter inkoop aangeboden worden. TIEMAN JUWELIERS maakt ten allen tijde onmiddellijk beeldmateriaal van hetgeen door verkoper is aangeboden.
6.3 TIEMAN JUWELIERS kan niet aansprakelijk worden gehouden indien goederen bij/tijdens taxatie beschadigd raken, tevens daar niet exact van tevoren kan worden bepaald wat de staat van het aangebrachte goed is, waarbij TIEMAN JUWELIERS ten allen tijde zal zorg dragen voor correcte afhandeling en zorgvuldige behandeling of indien nodig/mogelijk reparatie van het goed.
6.4 Voor zover de aansprakelijkheid van TIEMAN JUWELIERS is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar directie en werknemers, personeel of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7: Legitimatie
7.1 Verkoper / leverancier / opdrachtgever is ten allen tijde verplicht legitimatie te tonen.
7.2 Alle ingebrachte goederen worden middels beeldmateriaal vastgelegd en gekoppeld aan verkoper in het systeem. Deze beelden worden, indien hierom gevraagd wordt, onmiddellijk overhandigd aan de autoriteiten. TIEMAN JUWELIERS is verbonden aan het Digitaal Opkopers Register waar alle aankopen als ook verkopen in consignatie met beeldmateriaal worden vastgelegd.

Artikel 8: Toepasselijk recht, gedeeltelijke ongeldigheid
8.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of delen hiervan geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige inkoopvoorwaarden. Voorwaarden opgenomen in separatie overeenkomsten door/van TIEMAN JUWELIERS zijn hierbij niet uitgesloten.
8.2 Op deze overeenkomst rust EUROPEES recht. Eventuele geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Overijssel, Nederland.

Artikeln 9: In het kader van nieuwe Europese wetgeving zijnde de zogeheten Geoblocking Verordening heeft TIEMAN JUWELIERS een leveringsgebied ingesteld zijnde Nederland. Bestellingen kunnen in overleg in het buitenland (binnen Europa) worden bezorgd na betaling of op afspraak worden afgehaald op winkel locatie te Enschede Overijssel Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 TIEMAN JUWELIERS - Goud verkopen Enschede Almelo Hengelo Overijssel | sitemap | rss