ALGEMENE VOORWAARDEN TIEMAN JUWELIERS

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, met name inzake edelmetaal, met name goud, met name sieraden van goud (`aankoopobject`), tussen u als verkoper (`verkoper` of `u`)en de aankoper TIEMAN JUWELIERS, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nummer 69373140 , Statutaire Naam; Tieman Juweliers , gevestigd; G.J. van Heekstraat 110, 7521 EH, Enschede, Nederland.
1.2 Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ook niet indien TIEMAN JUWELIERS de toepassing hiervan niet specifiek uitsluit.

Artikel 2: Definities
2.1 `Koper` - TIEMAN JUWELIERS, `Verkoper` of `u` - De partij vermeld in de inkoopverklaring zijn verkoper/leverancier

Artikel 3: Voorwaarden inname en inkoop op locatie
3.1 Verkoper verklaart wettig en enig eigenaar van de aangeboden en/of de te verwerken goederen/materialen te zijn of op zijn minst voldoende beschikkingsbevoegdheid te bezitten over hetgeen hij/zij inbrengt. TIEMAN JUWELIERS kan naar eigen goeddunken om een eigendomsbewijs of bewijs van beschikkingsbevoegdheid vragen.
3.2 Verkoper dient minimaal 18 jaar oud en volledig handelingsbekwaam te zijn. Indien verkoper iets aanbiedt voor verwerking en/of inkoop dan wel ter verkoop in consignatie is legitimatie verplicht.
3.3 Verkoper verklaart dat de aangeboden goederen niet afkomstig zijn van een handeling die in strijd is met de wet, met name niet van een criminele handeling, ook niet hiermee verband houdend en evenmin dat met de verkoop ervan een dergelijke handeling beoogd wordt.
3.4 Indien contante betaling plaatsvindt, wordt dit genoteerd in het inkoopregister. Het inkoopregister zal worden overhandigd aan de daartoe bevoegde instanties indien hierom gevraagd wordt.
3.5 TIEMAN JUWELIERS behoudt zich het recht voor te bepalen of een transactie contant of per bank geschiedt, ook wanneer het geen ongebruikelijke transactie betreft, welke overigens conform de Wet als ongebruikelijke transactie altijd gemeld zullen worden.
3.6 TIEMAN JUWELIERS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongeoorloofde praktijken van een leverancier.
3.7 Inkoop van edelmetalen geschiedt tegen de dagkoers van inname datum. Afhankelijk van gewicht, verontreiniging en samenstelling wordt bekeken of het materiaal direct dan wel pas na verwerking en/of analyse wordt ingenomen.
3.8 Verkoper verbindt zich definitief en onomkeerbaar aan verkoop middels het tekenen van een inkoopverklaring, welke tevens het bewijs van uitbetaling is voor TIEMAN JUWELIERS in geval van contante betaling.
3.9 Verkoper handelt in deze zaak niet bedrijfsmatig, maar uitsluitend als privé persoon. Indien verkoper bedrijfsmatig handelt dient hij/zij TIEMAN JUWELIERS hiervan op de hoogte te brengen .
3.10 Het object is niet belast met rechten van derden, met name niet met pandrechten, met het recht van vruchtgebruik en andere lasten en ook niet onderwerp van een vordering of geschil, ongeacht of in verband hiermee al dan niet een rechtszaak werd aangespannen.


Artikel 4: Inname goederen
4.1 TIEMAN JUWELIERS behoudt zich het recht voor goederen pas na verwerking en analyse in te nemen. Verkoper is gewezen op de kosten van specifieke analyse. Deze kosten worden doorberekend en in mindering gebracht op het totaalbedrag bij uitbetaling. Indien verkoper/leverancier alsnog besluit niet over te gaan tot verkoop van zijn/haar goederen/materialen, zal de analyse in rekening gebracht worden middels factuur. TIEMAN JUWELIERS behoudt zich het recht voor de ingenomen goederen niet vrij te geven alvorens de analysekosten zijn voldaan door opdrachtgever.
4.2 Bij specifieke analyse levert koper een analyserapport met waarden.

Artikel 5A: Aankoopobjecten
5.1 TIEMAN JUWELIERS koopt goederen, met name edelmetalen in de vorm van tweedehands sieraden, ten behoeve van het smeltproces dan wel ten behoeve van verkoop door bemiddeling, al naar gelang de wens van de klant, waarbij TIEMAN JUWELIERS zich het recht voorbehoudt artikelen zonder opgaaf van redenen te weigeren. De aankoopprijs van edelmetalen ten behoeve van het smeltproces wordt vastgesteld door TIEMAN JUWELIERS en is gebaseerd op het gewicht, het karaatgehalte (percentage edelmetaal) van de sieraden en niet op de veronderstelde waarde van het/een ongeschonden aankoopobject nog voor de veronderstelde waarde als opgemaakt in zogeheten taxatierapporten ten behoeve van verzekeringen. Daardoor kan het voorkomen dat de prijs die TIEMAN JUWELIERS u aanbiedt lager is dan de waarde die bij wederverkoop van het ongeschonden object zou kunnen worden gerealiseerd. TIEMAN JUWELIERS biedt de mogelijkheid uw sieraad in consignatie te nemen.
5.2 Verkoop in consignatie; opdrachtgever machtigt TIEMAN JUWELIERS te bemiddelen in de verkoop van omschreven goed(eren), conform overeengekomen duur en vastgestelde prijs. TIEMAN JUWELIERS zal geen kosten doorberekenen indien het goed niet binnen de overeengekomen termijn verkocht is. Ter vergoeding van de bemiddeling neemt TIEMAN JUWELIERS een percentage van de opbrengst ter courtage in, conform vooraf met opdrachtgever overeengekomene. Opdrachtgever verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van omschreven object en dat dit object niet van diefstal afkomstig is. TIEMAN JUWELIERS zal onmiddellijk aangifte doen bij bevoegde instanties indien blijkt dat het object (mogelijk) van diefstal / heling afkomstig is.
5.3 TIEMAN JUWELIERS koopt geen modesieraden of voorwerpen die geen edelmetalen bevatten.

Artikel 5B: Verkoopobjecten
5.1 TIEMAN JUWELIERS neemt geen artikelen retour met inachtneming van de Wet verkoop op afstand en daarbij behorende retourrechten
5.2 TIEMAN JUWELIERS verkoopt in opdracht van derden
5.3 TIEMAN JUWELIERS verkoopt uitsluitend occasion artikelen
5.4 TIEMAN JUWELIERS treedt uitsluitend op als bemiddelaar bij verkoop
5.5 Indien afgegeven wordt garantie onder voorwaarden gegeven voor een termijn van maximaal 6 maanden, waarbij bewust aangebrachte-, val- en waterschade zijn uitgesloten van garantie
5.6 Alle door TIEMAN JUWELIERS verkochte items worden volledig nagekeken, zonodig gerepareerd, gepolijst, gerestaureerd, gerhodineerd en in zeer goede conditie dan wel nieuwstaat geleverd
5.7 Alle door TIEMAN JUWELIERS aangeboden items zijn occasion sieraden / horloges. In een afgegeven garantie wordt de staat van het item bij verkoop meegenomen onder de voorwaarden van garantie. Eventuele reeds aanwezige schade / mankementen vallen buiten enige vorm van garantie. Koper wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat van het aangekochte artikel, welke ten allen tijde duidelijk door TIEMAN JUWELIERS wordt gecommuniceerd bij overdracht / verkoop.
5.8 Garantie wordt uitsluitend geboden indien specifiek aangegeven op factuur / aankoopbon
5.9 TIEMAN JUWELIERS zal zich altijd (ook zonder afgegeven garantie) inzetten voor oplossing(en)

Artikel 6: Aansprakelijkheid/schadevergoeding
6.1 Verkoper vrijwaart TIEMAN JUWELIERS van alle aanspraken voortkomende of verband houdende met de met verkoper gesloten overeenkomst.
6.2 Verkoper vrijwaart TIEMAN JUWELIERS van alle aanspraken voortkomende uit of verband houdende met verzonden goederen per post. TIEMAN JUWELIERS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of vermissing van goederen die per post ter inkoop aangeboden worden. TIEMAN JUWELIERS maakt ten allen tijde onmiddellijk beeldmateriaal van hetgeen door verkoper is aangeboden.
6.3 TIEMAN JUWELIERS kan niet aansprakelijk worden gehouden indien goederen bij/tijdens taxatie beschadigd raken, tevens daar niet exact van tevoren kan worden bepaald wat de staat van het aangebrachte goed is, waarbij TIEMAN JUWELIERS ten allen tijde zal zorg dragen voor correcte afhandeling en zorgvuldige behandeling of indien nodig/mogelijk reparatie van het goed.
6.4 Voor zover de aansprakelijkheid van TIEMAN JUWELIERS is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar directie en werknemers, personeel of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7: Legitimatie
7.1 Verkoper / leverancier / opdrachtgever is ten allen tijde verplicht legitimatie te tonen.
7.2 Alle ingebrachte goederen worden middels beeldmateriaal vastgelegd en gekoppeld aan verkoper in het systeem. Deze beelden worden, indien hierom gevraagd wordt, onmiddellijk overhandigd aan de autoriteiten. TIEMAN JUWELIERS is verbonden aan het Digitaal Opkopers Register waar alle aankopen als ook verkopen in consignatie met beeldmateriaal worden vastgelegd.

Artikel 8: Toepasselijk recht, gedeeltelijke ongeldigheid
8.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of delen hiervan geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige inkoopvoorwaarden. Voorwaarden opgenomen in separatie overeenkomsten door/van TIEMAN JUWELIERS zijn hierbij niet uitgesloten.
8.2 Op deze overeenkomst rust EUROPEES recht. Eventuele geschillen zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Overijssel, Nederland.

Artikeln 9: In het kader van nieuwe Europese wetgeving zijnde de zogeheten Geoblocking Verordening heeft TIEMAN JUWELIERS een leveringsgebied ingesteld zijnde Nederland. Bestellingen kunnen in overleg in het buitenland (binnen Europa) worden bezorgd na betaling of op afspraak worden afgehaald op winkel locatie te Enschede Overijssel Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 TIEMAN JUWELIERS - Goud verkopen Enschede Almelo Hengelo Overijssel | sitemap | rss
Leuk dat u een kijkje bij ons komt nemen! Wij maken gebruik van cookies! Meer informatie Accepteren
Privacy beleid tiemanjuweliers.nl Als jij iets bestelt, hebben wij jouw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. We springen altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als je na het lezen van ons privacy beleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind je op www.tiemanjuweliers.nl. Wij raden je aan om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? Tieman Juweliers (tiemanjuweliers.nl), gevestigd aan de G.J. van Heekstraat 110, 7521 EH ENSCHEDE, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy beleid. Wanneer is dit privacy beleid van toepassing? Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die tiemanjuweliers.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met tiemanjuweliers.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Onder tiemanjuweliers.nl is mede begrepen de onderstaande websites en applicaties: • Tiemanjuweliers.nl • Tiemanjuweliers.eu • Tiemanjuweliers.be • Facebook.com/tiemanjuweliers.nl • Marktplaats.nl/tiemanjuweliers • Catawiki.nl/tiemanjuweliers • Mijnwebwinkel.nl • Opkopersregister.stopheling.nl • Postnl.nl Het recht op correctie, vergetelheid en bezwaar zijn geen absolute rechten. Onder meer ter waarborging van de openbare veiligheid en voor het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten kan de verwerkingsverantwoordelijke deze plichten en rechten buiten toepassing laten (23.1). Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of tiemanjuweliers.nl klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je tiemanjuweliers.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag. Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens? Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met tiemanjuweliers.nl, zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners. We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact zoekt met onze klantenservice. Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard? Gegevens voor het verwerken van jouw bestelling Als jij iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij je naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer. De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die je met ons (of met een van onze verkooppartners) hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren. Gegevens in jouw account In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, (bezorg- en woon-/ vestigings-) adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven), betaalgegevens, cadeaubonnen en cadeaukaarten. In je account bewaren we ook je bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties. Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen. Gegevens over jouw contact met de klantenservice Je kan 24/7 contact opnemen met de klantenservice. Je kunt met ons bellen, e-mailen of chatten of een berichtje sturen via social media, zoals Facebook. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent. Wanneer je ons een privéberichtje stuurt via Facebook, worden de berichten maximaal 6 maanden door ons bewaard, of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert. Gegevens voor marketing Gepersonaliseerde e-mails We hebben geregeld aanbiedingen, speciale acties en nieuwtjes die we met je willen delen. We delen die graag via mail. Als je bij ons een account hebt en één of meerdere bestellingen hebt geplaatst, e-mailen we je suggesties, informatie over onze artikelen en diensten op basis van je aankopen en reviewverzoeken. Als je ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij jou ook andere informatie mailen, zoals de dagaanbieding, algemene winacties of persoonlijke aanbevelingen en informatie. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op je aankopen en bezoekgeschiedenis van maximaal 2 jaar geleden om op deze manier de inhoud van de e-mail interessanter voor je te maken. Als je dit soort informatie liever niet ontvangt, kun je je meteen afmelden voor nieuwsbrieven. Gepersonaliseerde advertenties Wij, onze advertentienetwerken en mediabureaus kunnen je advertenties tonen op tiemanjuweliers.nl en andere websites. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan onze websites en de websites van derde(n). Je surf, zoek-, en koopgedrag worden verzameld op basis van cookietechnieken, je IP-adres en het advertentienummer dat gekoppeld is aan het apparaat waarmee je surft. Wij doen dit alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie. Gegevens uit klantonderzoeken We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier help je onze winkel nog beter te worden. Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoelang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond. Gegevens uit klantonderzoeken We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews helpen om te vinden wat je zoekt. Als je een review schrijft, kies jij of je persoonlijke gegevens of je naam zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Je kunt ook een alias gebruiken. Ook kun je aangeven of wij over je review contact met je mogen opnemen. Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen. Gegevens voor prijsvragen en acties Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan jou, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekend te maken. Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. Gegevens om fraude tegen te gaan Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Achteraf betalen Als je artikelen koopt die je niet meteen wilt betalen, kunnen wij je kredietwaardigheid toetsen. We kunnen daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Social media Als je social media zoals Facebook gebruikt, kun je via 'like en share' knoppen op tiemanjuweliers.nl artikelen die je leuk, nuttig of handig vindt, met je vrienden delen op je social media account. Tiemanjuweliers.nl krijgt geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacy beleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen. Met wie worden jouw gegevens gedeeld? Logistieke partners Ook werken we samen met verschillende logistieke partners, zoals PostNL en UPS. Onze logistieke partners krijgen van ons jouw naam en bezorgadres. Deze informatie hebben ze nodig om jouw pakketje op het door jou gekozen adres af te leveren. Andere externe dienstverleners Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen. Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn: • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties; • het ondersteunen bij onze klantenservice; • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes; • het ondersteunen bij het doen van klantonderzoek en het verkrijgen van ratings- en reviews; • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus. De overheid Alle aankopen worden door Tieman Juweliers geregistreerd bij het opkopersregister van de politie. Soms moeten wij persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstellingen. Dit kan zich allereerst voordoen als bepaalde overheidsinstellingen deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, zoals de Belastingdienst. Ook kan de politie of justitie bepaalde gegevens nodig hebben in het geval van fraude of misbruik. Tot slot kunnen bepaalde toezichthouders toegang tot persoonsgegevens krijgen in het kader van een onderzoek. Waar slaan wij jouw gegevens op? Wij slaan jouw gegevens op binnen onze eigen administratie, het Digitaal Opkopers Register van de Politie en binnen de beheeromgeving van onze webwinkel onder beheer van mijnwebinkel.nl die voldoet aan de in de AVG gestelde eisen. Het technisch beheer van het Digitaal Opkopers Register (DOR) verloopt nu nog via de politie. • Met de beoogde wijziging van artikel 437Sr zal de minister van Justitie en Veiligheid ook de verantwoordelijkheid voor het technisch beheer van het DOR op zich nemen. • Het functioneel beheer in verband met de uitgifte van accounts is en blijft bij de politie. Het technisch beheer van het DOR is ondergebracht bij Web2Work, die voldoet aan de in de AVG gestelde eisen (28 ev). • De politie sluit als deelverwerkingsverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst met Web2work (28.3). • De (persoons)gegevens in het DOR zijn beschermd met strikte beveiligingsmaatregelen. Mocht zich toch een datalek voordoen, dan zal dit via de politie (mettertijd het ministerie van Justitie en Veiligheid) aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld worden (33) Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens? Recht op informatie Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacy beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Recht op inzage Jij hebt het recht om ten allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen. Recht op correctie Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Recht om bezwaar te maken Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Recht op dataportabiliteit Jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis. Recht op beperking Jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via de klantenservice. Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Recht om een klacht in te dienen Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen? Als je nog vragen hebt over de wijze waarop tiemanjuweliers.nl met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We helpen je graag!